นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
105106   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประกาศทั้งหมด

27/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ-โชคชัย และบ้านท่าเดื่อ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
27/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของแผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
27/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ของงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
27/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
27/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของแผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
20/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของแผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
10/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
11/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
19/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
19/04/2566 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
07/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 ชิ้น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
27/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน 2/2565 จำนวน 9,074 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
27/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน 2/2565 จำนวน 2,444 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
27/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำป้ายไวนิลในโครงการแสดงนิทรรศการผลงานเด็กเล็ก จำนวน 1 ป้าย ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
27/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์โครงการแสดงนิทรรศการผลงานเด็กเล็ก จำนวน 20 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
27/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลจัดสถานที่โครงการนิทรรศการผลงานเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
27/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงใช้ในโครงการแสดงนิทรรศการผลงานเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
14/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ-โชคชัย และบ้านท่าเดื่อ2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
27/03/2566 : ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปีงบ พ.ศ. 2566 42
28/03/2566 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๗ รายการ ของงานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
28/03/2566 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อซีก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗ (จุดถนนเส้นสี่แยกบ้านนายสลัด มูลตะกอน - ไปรางน้ำท้ายหมู่บ้าน) จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
28/03/2566 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อซีก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๔ (สถานที่เส้นถนนข้างศาลาประชาคมบ้านโนนสัง) จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
13/03/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ (จุดถนนเส้นรอบหมู่บ้านเหล่ายาว) จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
14/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ (จุดถนนเส้นระหว่างที่นายสุวิทย์ ถาบุญแก้ว - นางอังคณา พิรักษา) จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
03/10/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 41
03/01/2566 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 61
03/05/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 45
01/06/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 45
01/07/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 42
01/08/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 28
01/09/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 28
03/10/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 38
01/11/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 33
01/12/2565 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 31
03/01/2566 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 60
01/02/2566 : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 26
28/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 7,678 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
28/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 2,068 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
17/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์สุนัขและแมวและพื้นที่ตำบลหนองบอน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเ 24
21/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จำนวน 1 งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
24/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ EMS) หมายเลขทะเบียน บบ2778 มหาสารคาม จำนวน 1 งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
07/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
07/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำป้ายไวนิลในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
07/03/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
23/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖ (จุดถนนเส้นคสล.เดิมแห่เหนือ - ไปหนองเบ็ญ) จำนวน ๑ งาน 68
23/02/2566 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘ (จุดถนนเส้นระหว่างบ้านนายสมดี ปัทท์ทุม - ไปบ่อน้ำกกโดน) จำนวน ๑ งาน 59
20/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑ (จุดถนนเส้นที่นางสง่าจิต คำแหงพล - บ้านนางสมร โพธิ์ฤทธิ์) จำนวน ๑ งาน 66
20/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ (จุดถนนเส้นระหว่างบ้านนายอนงค์ โพธิ์ปัดชา - ที่นายประยวน จำนงค์ศรี) จำนวน ๑ งาน 43
16/01/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
03/01/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 10 (จุดสามแยกที่นายคำพันธ์ คนแสนโคตร-ที่นายสถิต ดวงกงแก้ว) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>