นายประสงค์  สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต. หนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
35389   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

งานการเจ้าหน้าที่

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
มาตรฐานกำนหดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุประเบียบการลา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ วันลา จำนวนครั้งมาสาย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราขการ จำนวนวันลา และจำนวนครั้งมาทำงานสาย
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของ อปท.
แบบบันทึกประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
แบบติดตามหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
แบบประเมินก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม
แบบแสดงเจตจำนงการเข้ารับการฝึกอบรม
สปสช.
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๒


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2