นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
189347   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

การบริหารงานบุคคล

019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
018 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน )
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ-ปี-65- อบต.หนองบอน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ-ปี-64- อบต.หนองบอน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
มาตรฐานกำนหดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุประเบียบการลา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ วันลา จำนวนครั้งมาสาย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราขการ จำนวนวันลา และจำนวนครั้งมาทำงานสาย
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของ อปท.
แบบบันทึกประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
แบบติดตามหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
แบบประเมินก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม
แบบแสดงเจตจำนงการเข้ารับการฝึกอบรม
สปสช.
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๒
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการ
แบบเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติพนักงานท้องถิ่น
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการ
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน
ใบลาพักผ่อน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1