นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
521   คน
สถิติทั้งหมด
119218   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม อบต.หนองบอน
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ
 • การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2...
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2...
 • ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
  ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
 • ประชาคมบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน
  ประชาคมบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน
 • ประชาคมบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนอ...
  ประชาคมบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนอ...
 • ประชาคมบ้านโนนสัง หมู่ที่ 4,10 ตำบลหน...
  ประชาคมบ้านโนนสัง หมู่ที่ 4,10 ตำบลหน...
 • ประชาคมบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2,11 ตำบล...
  ประชาคมบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2,11 ตำบล...
 • ประชาคมบ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6 , 8 ตำบ...
  ประชาคมบ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6 , 8 ตำบ...
 • ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
  ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
 • โครงการประชาคมระดับตำบล บ้านหัวหนอง ต...
  โครงการประชาคมระดับตำบล บ้านหัวหนอง ต...
 • โครงการประชาคมระดับตำบล บ้านเหล่ายาว ...
  โครงการประชาคมระดับตำบล บ้านเหล่ายาว ...
 • โครงการ 1 อปท. 1 ส่วนสมันไพร
  โครงการ 1 อปท. 1 ส่วนสมันไพร
 • โครงการทำหมันสุนัขและแมว
  โครงการทำหมันสุนัขและแมว
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566
 • ร่วมทำกิจกรรม Kick Off รณรงค์ทำความสะ...
  ร่วมทำกิจกรรม Kick Off รณรงค์ทำความสะ...
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566
 • กิจกรรมการติดตามและประเมินผลถังขยะเปี...
  กิจกรรมการติดตามและประเมินผลถังขยะเปี...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุม...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุม...
ส.ต.ท.ชูชาติ งามพรม
ส.ต.ท.ชูชาติ งามพรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
นายสุเทพ ศิริขวา
นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
หนังสือแสดงความยินยอมบริจาคที่ดินขุดลอก
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543
แบบรับรองสถานะของครัวเรียน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรีอน
แบบคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องรับรองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปะเก็นเชือก จำนวน 1 รายการ ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 11/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 3/2566 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ระหว่างวันที่ 11-18 กันยายน 2566 ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 08/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของงานควยคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 06/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 06/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 05/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 05/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 04/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 04/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 30/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 30/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 7
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 79
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 03/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 105
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 03/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 91
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 86
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 86
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
13/09/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ ๒ จุดนานายจันทรา บุญคำ - นานางสมหวัง ศรีคำ จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ จุดถนนที่นางวันเพ็ญ ดวงมูลลี - บ่อขยะโคกหนองโพน จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดเส้นนานายนิวัตร จันทเขตต์ จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘ จุดนานางวาสนา วิเศษลา - ที่นานายสมดี ปัททุมม์ จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023 : จ้างเหมาบุคคลพ่นหมอกควัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 : จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำท่าเดื่อ ๒ จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 : จ้างเหมาปรับเกลี่ยดินใต้ท้องแพ สถานีสูบน้ำท่าเดื่อ ๒ จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 : จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แปลงภูมิทัศน์แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2023 : จ้างเหมาบุคคลพ่นหมอกควัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กันยายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมสรรพากร
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ออมสิน
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศาลปกครอง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • facebookNongbon
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงการคลัง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น