นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
104   คน
สถิติทั้งหมด
174617   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม อบต.หนองบอน
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จัดงาน &...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จัดงาน &...
 • กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบ...
  กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบ...
 • กิจกรรมงานนมัสการพระพุทธมิ่งเมืองอันเ...
  กิจกรรมงานนมัสการพระพุทธมิ่งเมืองอันเ...
 • การติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก...
  การติดตาม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก...
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพา...
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพา...
 • อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนหนองบอนหัวหน...
  อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนหนองบอนหัวหน...
 • ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย"ท...
  ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย"ท...
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ
 • การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2...
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2...
 • ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
  ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
 • ประชาคมบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน
  ประชาคมบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน
 • ประชาคมบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนอ...
  ประชาคมบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนอ...
 • ประชาคมบ้านโนนสัง หมู่ที่ 4,10 ตำบลหน...
  ประชาคมบ้านโนนสัง หมู่ที่ 4,10 ตำบลหน...
 • ประชาคมบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2,11 ตำบล...
  ประชาคมบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 2,11 ตำบล...
 • ประชาคมบ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6 , 8 ตำบ...
  ประชาคมบ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 6 , 8 ตำบ...
 • ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
  ประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 , 7 , 9 ...
 • โครงการประชาคมระดับตำบล บ้านหัวหนอง ต...
  โครงการประชาคมระดับตำบล บ้านหัวหนอง ต...
 • โครงการประชาคมระดับตำบล บ้านเหล่ายาว ...
  โครงการประชาคมระดับตำบล บ้านเหล่ายาว ...
ส.ต.ท.ชูชาติ งามพรม
ส.ต.ท.ชูชาติ งามพรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
นายสุเทพ ศิริขวา
นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
หนังสือแสดงความยินยอมบริจาคที่ดินขุดลอก
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543
แบบรับรองสถานะของครัวเรียน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรีอน
แบบคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องรับรองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 2,133 กล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 26/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 9,342 กล่อง ของงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 26/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 25/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-4560 มหาสารคาม จำนวน 1 งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 21/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1/2567 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2567 ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 18/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 1
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 18/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 12/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 08/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำป้ายไวนิลในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 ป้าย ของงานสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 08/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 08/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 02/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 57
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงกันยายน พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 03/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 36
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 03/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 43
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2566)
ลงข่าว : 04/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 34
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 181
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
17/04/2024 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) จำนวน ๑ งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2024 : ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๑๕ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ - โชคชัย จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๙ รายการ ของงานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒,๑๓๓ กล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๙,๓๔๒ กล่อง ของงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 : ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ทั่วไป ( 30 ม.ค. 67) -
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป ( 10 ต.ค. 66) -
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ธกส
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมทางหลวง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • facebookNongbon
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศาลปกครอง