นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
105102   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/06/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ (จุดคสล.เดิม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 จุดถนนบ้านเหล่ายาว - ไปหนองไผ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ (จุดถนนบ้านเหล่ายาวไปหนองโก) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ ๒ (จุดถนนเส้นที่นางไกษร - นางสมหวัง ศรีคำ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2023 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕๘ กล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2023 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๘๒๘ กล่อง ของงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖ (จุดคสล.เดิม - ไปหนองเบ็ญ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘ (จุดถนนแห่เหนือ - โนนสัง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขยะ จำนวน ๓ รายการ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑ (จุดบ้านนางดอกไม้ ละภักดี - บ้านนางฉวีวรรณ จันทร์ค่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ (จุดถนนเส้นที่นายวีระพงษ์ ศรีคอนซ้าย - นางสุวรรณา เสมอเชื้อ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ (จุดถนนเส้นที่นางอรดี โสดาอิ้ง - นางอรวรรณ เตชะสี) จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ (จุดถนนเส้นที่นางอรดี โสดาอิ้ง - นางอรวรรณ เตชะสี) จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนดิน สายบ้านแห่เหนือ - โนนสัง (ช่วงระหว่างที่นานายประสาน บุปผาแสง,ที่นานายภิรมย์ อุตราชา,นางทองเสา วรรณศิริ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ (จุดคสล.เดิม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ (จุดคสล.เดิม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 จุดถนนบ้านเหล่ายาว - ไปหนองไผ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ (จุดคสล.เดิม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนดิน สายบ้านแห่เหนือ - โนนสัง (ช่วงระหว่างที่นานายประสาน บุปผาแสง,ที่นานายภิรมย์ อุตราชา,นางทองเสา วรรณศิริ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ (จุดถนนบ้านเหล่ายาวไปหนองโก) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนดิน สายบ้านแห่เหนือ - โนนสัง (ช่วงระหว่างที่นานายประสาน บุปผาแสง,ที่นานายภิรมย์ อุตราชา,นางทองเสา วรรณศิริ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ (จุดที่นางชูศรี สิงห์อุ่น - ที่นางวันเพ็ญ ดวงมูลลี) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2023 : จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๑๐ (จุดสามแยกที่นายประสิทธิ์ มีกุดพันธ์ - ที่นางละมัย ศรีโชติ) จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๙ (จุดถนนเส้นที่นางอรดี โสดาอิ้ง - นางอรวรรณ เตชะสี) จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ของงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2023 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2023 : จ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ - โชคชัย และบ้านท่าเดื่อ ๒ จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด0
1