นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
182478   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

14/05/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๗ จุดถนนเส้นหลังโรงเรียนบ้านหนองบอน จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดถนนเส้นซอยโคกหนองโพน - ไปที่นายวิรัช สีนัดยก จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖ จุดถนนเส้นที่นายสมัย สีนัดยก - ถึงนายพิฑูรย์ ถานสีมี จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง ด้วยเงินจ่ายขาดสะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘ จุดถนนเส้นจากที่นายเจรียน ด้านวังขวา - ถึงบ่อน้ำกกโดน จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ ๒ จุดถนนเส้นซอยศาลาประชาคม - ไปคลองส่งน้ำ จำนวน ๑ งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2024 : จ้างซ่อมอุปกรณ์ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ - โชคชัย จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2024 : จ้างซ่อมแซมสายไฟและอุปกรณ์ ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ - แห่เหนือ จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) จำนวน ๑ งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2024 : ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๑๕ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ - โชคชัย จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๙ รายการ ของงานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒,๑๓๓ กล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๙,๓๔๒ กล่อง ของงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 : ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2024 : จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้บ้านท่าเดื่อ - แห่เหนือ จำนวน ๑ งาน ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2024 : จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการนิทรรศการผลงานเด็กเล็ก จำนวน ๑ งาน ของศูนย์พัฒนาเด็ก ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2024 : ซื้ออุปกรณ์โครงการนิทรรศการผลงานเด็กเล็ก จำนวน ๗ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็ก ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2024 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๔๕๖๐ มหาสารคาม จำนวน ๑ งาน ของงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2024 : ซื้ออุปกรณ์โครงการนิทรรศการผลงานเด็กเล็ก จำนวน ๗ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็ก ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2024 : ซื้ออุปกรณ์โครงการนิทรรศการผลงานเด็กเล็ก จำนวน ๗ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็ก ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2024 : จ้างเหมาบุคคลพ่นหมอกควัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (โรคไข้เลือดออก) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2024 : จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2024 : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๓๑๒ มหาสารคาม จำนวน ๑ งาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/02/2024 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๕๙ ถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/02/2024 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๒๖๖ ถุง ของงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2024 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด0
1