นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
182486   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายสิรวิชญ์ ชนะสิมมา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 094-394-6288
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิลัยจิต เสนาราช
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 0934279193
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายทองสาร พานพันธ์
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0844196234
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
พ.จ.อ.ชัชพล แสงชมภู
ตำแหน่ง :
นิติกร
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกฤตธี เชาวรัตน์
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0939385250
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววราภรณ์ ภูมิภู
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0959494126
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชนธิดา ดวงศีลธรรม
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0885719578
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววชมล ภูห้องใส
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 0803424942
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชิณาพร พลวิบูลย์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนงลักษณ์ ผิวผุย
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางวราณี ดวงกลางกอ
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ.อ.สิทธิพล พานเมือง
ตำแหน่ง :
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 0816613299
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวันลัดดา ชินกร
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
ส.อ.พิพิธธน เพ็ญจันทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 0809796900
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอรชุล วงกลาง
ตำแหน่ง :
ภารโรง
เบอร์ติดต่อ : 0867712585
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพยุงศักดิ์ หีบแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 0969737419
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเศรษฐี แดนแก้วมูล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0959494126
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัทราวดี ชุนบุญมา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 0842354192
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทวีวุฒิ สีดาวัตร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 0801859310
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพิสมัย ศิริขวา
ตำแหน่ง :
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 0909521511
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสงวนศักดิ์ สีลาโคตร
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 0942856932
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปรัชญาพร สุภาวัฒนพันธ์
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : 0801584797
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิทยา สีนัดยก
ตำแหน่ง :
คนงานเครื่องสูบน้ำ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายไพรพณา สอปัญญา
ตำแหน่ง :
คนงานเครื่องสูบน้ำ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสน่ห์ สร้างวัด
ตำแหน่ง :
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาเบา(รถขยะ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรอุมา แดนกลางแก้ว
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 0929915911
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางจันทร์ทิพย์ ศรีวงษ์หลง
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 0987470741
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประยุทร ชินกร
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 0935383588
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทรัพย์สิน ดาวาท
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอุสิชา มาธุระ
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 0878637335
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2