นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
105105   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบการบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์การร้องทุกข์ 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการย้ายของพนักงานส่วนตำบล 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกจากราชการ 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและดำเนิการทางวินัย พ.ศ.2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2563
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่4)พ.ศ.2565
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่3)พ.ศ.2563
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2)พ.ศ.2562
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่3)พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน่ววนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิืั้ ก.อบต.รับรอง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2