นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
70   คน
สถิติทั้งหมด
105104   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความยินยอมบริจาคที่ดินขุดลอก    467.31k
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน    362.58k
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543    445.47k
แบบรับรองสถานะของครัวเรียน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรีอน    1.09M
แบบคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    56.08k
แบบคำร้องรับรองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง    317.44k
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    1.13M
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    1.17M
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ    1016.13k
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปรงหรือรื้อถอนอาคาร    1.03M
คู่มือประชาชนการขอรับบำเน็จบำนาญ ปกติ รายเดือน ของลูกจ้างประจำ    272.91k
ใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น    68.5k
แบบรายละเอียดการใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ (รถยนต์ราชการ)    17.76k
แบบรายละเอียดการใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ (รถยนต์/จักรยานยนต์ ส่วนตัว)    18.09k
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111 ค่าเดินทางไปราชการ    35k
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708    38k
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708    49.5k
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์    310.79k
คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน    91k
คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน    90k
คู่มือประชาชนขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    97.5k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ    84.5k
คู่มือประชาชนการลงทะเบียนผู้พิการ    83k
คู่มือประชาชนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่่วยเอดส์    90.5k
คู่มือประชาชนการชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน    83.5k
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์    96k
คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิก)    97.5k
คู่มือประชาชนการแจ้งก่อสร้างอาคาร    116.5k
คู่มือประชาชนการแจ้งชำระภาษี    87k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1