นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
105105   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม อบต.หนองบอน
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566
 • ร่วมทำกิจกรรม Kick Off รณรงค์ทำความสะ...
  ร่วมทำกิจกรรม Kick Off รณรงค์ทำความสะ...
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566
 • กิจกรรมการติดตามและประเมินผลถังขยะเปี...
  กิจกรรมการติดตามและประเมินผลถังขยะเปี...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุม...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุม...
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าเ...
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าเ...
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจั...
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจั...
 • Cick off กิจกรรมรณรงค์ จัดทำถังขยะเปี...
  Cick off กิจกรรมรณรงค์ จัดทำถังขยะเปี...
 • อบต.หนองบอน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่...
  อบต.หนองบอน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่...
 • คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองบอน ล...
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองบอน ล...
 • ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแ...
  ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแ...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพ...
 • ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ...
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพ...
 • ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่...
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่...
 • โครงการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระ...
  โครงการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระ...
นายสัญชิต รัตนแสง
นายสัญชิต รัตนแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
นายสุเทพ ศิริขวา
นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
หนังสือแสดงความยินยอมบริจาคที่ดินขุดลอก
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน
ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543
แบบรับรองสถานะของครัวเรียน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรีอน
แบบคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบคำร้องรับรองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ-โชคชัย และบ้านท่าเดื่อ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของแผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ของงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ของงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของแผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของแผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 20/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 10/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 11/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 19/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 30
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 19/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 54
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 41
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 03/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 61
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 03/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 44
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 45
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 42
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
01/06/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๓ (จุดคสล.เดิม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 5 จุดถนนบ้านเหล่ายาว - ไปหนองไผ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2023 : จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ (จุดถนนบ้านเหล่ายาวไปหนองโก) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ ๒ (จุดถนนเส้นที่นางไกษร - นางสมหวัง ศรีคำ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2023 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕๘ กล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2023 : ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง) UHT สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองบอน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๘๒๘ กล่อง ของงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๖ (จุดคสล.เดิม - ไปหนองเบ็ญ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ ๘ (จุดถนนแห่เหนือ - โนนสัง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานเก็บขยะ จำนวน ๓ รายการ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑ (จุดบ้านนางดอกไม้ ละภักดี - บ้านนางฉวีวรรณ จันทร์ค่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< เมษายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมสรรพากร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศาลปกครอง
 • facebookNongbon
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมจัดหางาน
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โยธาไทย
 • ธ.ธกส
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธ.ออมสิน